به منظور توسعه ظرفیت ها و زمینه همکاری سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری در ارتقاء سطح خدمات کیفی و کمی دانشگاه و همچنین برنامه ریزی و زمینه سازی مشارکت و همکاری خیرین در تحقق مأموریت های دانشگاه، کارگروه سرمایه گذاری در مدیریت برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری دانشگاه تشکیل و به صورت منظم جلسه های همفکری تشکیل و راهکارهای مناسب برای رسیدن به اهداف مذکور بیان و بررسی می شود. 

اعضای کارگروه سرمایه گذاری دانشگاه صنعتی شیراز : 

۱. آقای مهندس سعید بختیاری (  مدیر برنامه ریزی ، تحول اداری و امور سرمایه گذاری ) : رئیس کارگروه

۲. آقای دکتر رسول اسماعیلی فرد( عضو هیات علمی دانشکده فناوری اطلاعات ) 

۳. آقای ایوب طاهری ( رئیس اداره رفاه رفاه کارکنان دانشگاه ) 

۴.آقای مهندس امیر قاسمی ( کارشناس گروه همکاری های علمی و بین المللی ) 

۵. آقای مهندس حسین حسنی ( رئیس نظارت بر طرح های عمرانی ) 

۶. آقای سینا احمدپور ( کارشناس مسئول نشریات) 

۷. آقای سیدعلی موسوی ( دبیرخانه ریاست ) 

۸. آقای محمدحسن افشاری فر( کارشناس معاونت پژوهشی ) 

۹.آقای ترابی : عضو کارگروه 

۱۰. اقای مهندس اصغر اکبری ( مدیر امور دانشجویی )