​   

گروه برنامه ریزی و تحول اداری زیرمجموعه واحد مدیریت برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری است . کارشناسان این گروه درفعالیت های زیر به انجام وظایف مربوطه می پردازند.

۱.  تهیه و اصلاح سندراهبردی و برنامه عملیاتی  

۲. آموزش و بهسازی منابع انسانی 

۳. آمار و اطلاعات

۴. ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی 

۵. مستندسازی فرایندهای دانشگاه 

۶. نظام پیشنهادها

 

 

 کارشناس مسئول تشکیلات ، تحول اداری و آموزش کارکنان : مریم برزگر 

شماره تماس : ۳۷۳۵۴۵۰۲ داخلی : ۲۸۰۰