کارگاه آموزشی، نرم افزار word به صورت پیشرفته در خرداد و تیرماه ۱۴۰۱ در دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی کارکنان دانشگاه با ویژگی های کاربردی به روزترین نسخه نرم افزار word آشنا شدند. در پایان دوره پس از برگزاری آزمون عملی و تستی برای شرکت کنندگانی که حدنصاب نمره را کسب نمودند گواهی آموزشی صادر گردید.