تشکیل کمیته راهبردی آموزش کارکنان

کمیته راهبردی آموزش کارکنان در اسفند ماه ۱۳۹۹ پس از تشکیل مدیریت برنامه ریزی ، تحول اداری و امور سرمایه گذاری مجدداً فعالیت خود را آغاز نمود. این کمیته و پیش از این در مدیریت طرح و برنامه دانشگاه تشکیل و فعالیت داشت .

 

اعضای کمیته راهبردی آموزش کارکنان :

  1. مدیر برنامه ریزی،  تحول اداری و امور سرمایه گذاری
  2. مدیر امور اداری دانشگاه
  3. مسئول آموزش و بهسازی منابع انسانی کارکنان
  4. کارشناس امور اداری
  5. کارشناسان مرتبط با تشخیص مدیر برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری