ریاست محترم دانشگاه طی حکمی آقای سعید بختیاری را به سمت مدیر برنامه ریزی ، تحول اداری و امور سرمایه گذاری انتصاب نمود. همچنین ایشان  به عنوان سرپرست مرکز آموزش های آزاد تخصصی و مهارتی دانشگاه به فعالیت خود در این حوزه نیز ادامه می دهند . 

حکم انتصاب مدیر برنامه ریزی ، تحول اداری و امور سرمایه گذاری