فرایندهای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شیراز

فرایندهای واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی ( زیرمجموعه مدیریت برنامه ریزی ، تحول اداری و امور سرمایه گذاری ) 

فرایندهای معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز (۱)

فرایندهای ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

فرایندهای واحد آمار و اطلاعات دانشگاه (زیرمجموعه مدیریت برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری ) 

فرایندهای معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز ۲

فرایندهای معاونت دانشجویی و فرهنگی ( اداره رفاه دانشجویی ) 

فرایندهای معاونت دانشجویی و فرهنگی ( امور فرهنگی ) 

فرایندهای معاونت دانشجویی و فرهنگی ( اداره تغذیه ) 

فرایندهای معاونت دانشجویی و فرهنگی ( اداره تربیت بدنی ) 

فرایندهای معاونت دانشجویی و فرهنگی ( اداره خوابگاه ها ) 

فرایندهای معاونت دانشجویی و فرهنگی (مرکز مشاوره )

 

فرایندهای دانشکده مهندسی مواد 

فرایندهای دانشکده مهندسی شیمی 

فرایندهای دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست 

فرایندهای اداری دانشکده ریاضی و دروس عمومی

فرایندهای دانشکده شیمی 

فرایندهای اداری دانشکده فیزیک

فرایندهای آموزشی دانشکده ریاضی و دروس عمومی

 

فرایندهای امور مالی دانشگاه