مدیر برنامه ریزی ، تحول اداری و امور سرمایه گذاری : آقای مهندس سعید بختیاری 

سوابق تحصیلی : 

کارشناسی : مهندسی برق - الکترونیک 

کارشناسی ارشد : مدیریت استراتژیک 

دکتری : مدیریت راهبردی ( در حال دفاع رساله دکتری ) 

 

سوابق اجرایی : 

مدیر امور اداری دانشگاه صنعتی شیراز ( ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰)

مدیر طرح و برنامه دانشگاه صنعتی شیراز ( ۱۳۹۰-۱۳۹۵)

مشاور معاون برنامه ریزی و امور سرمایه گذاری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم( ۱۳۹۵-۱۳۹۶)

رئیس گروه طرح وبرنامه دانشگاه ( ۱۳۹۷- دی ماه ۱۳۹۹)

رئیس مرکز آموزش های مهارتی و تخصصی دانشگاه صنعتی شیراز (شهریور  ۱۳۹۹ - تاکنون) 

مدیر برنامه ریزی، تحول اداری و امور سرمایه گذاری ( دی ماه ۱۳۹۹ تاکنون) 

 

شماره تماس مدیریت: ۳۷۳۵۳۵۰۱ و ۳۷۳۵۳۵۱۱ و ۳۷۳۵۴۵۰۲ داخلی : ۲۸۴۸