مسئول دفتر : آقای سینا احمدپور 

شماره تماس : ۳۷۳۵۳۵۱۱ و نمابر :  ۳۷۲۶۲۱۰۲

 

کارشناس مسئول تشکیلات ، تحول اداری و آموزش کارکنان : خانم مریم برزگر 

سوابق اجرایی : 

کارشناس مسئول تشکیلات ، تحول اداری و آموزش کارکنان 

کارشناس آموزش کارکنان 

کارشناس آمار و اطلاعات دانشگاه 

سوابق تحصیلی : 

کارشناسی ارشد : آموزش و بهسازی منابع انسانی

کارشناسی : مدیریت دولتی 

 شماره تماس : ۳۷۳۵۳۱۰۱ ( شماره مستقیم ) و  ۳۷۳۵۴۵۰۲ داخلی : ۲۸۰۰ 

 

کارشناس آموزش کارکنان و تحول اداری : خانم الهام طاهریان فرد 

سوابق اجرایی : 

کارشناس آموزش کارکنان و تحول اداری 

کارشناس آموزش دانشکده مهندسی برق 

کارشناس کتابخانه 

کارشناس اداری 

سوابق تحصیلی : 

کارشناسی : مدیریت آموزشی 

شماره تماس : ۳۷۳۵۳۱۰۱ (شماره مستقیم ) و ۳۷۳۵۴۵۰۲ داخلی :۲۸۷۴

 

کارشناس امور سرمایه گذاری : آقای مهندس حسین شیرالی 

سوابق اجرایی

کارشناس مسئول آموزش (مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ) 

کارشناس آموزش (مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ) 

سوابق تحصیلی

کارشناسی : مهندسی صنایع 

شماره تماس : ۳۷۳۵۳۵۰۱