نظام پيشنهادها ابزاري براي برقراري ارتباطي زنده، سالم و مستمر بين مديريت  با کارکنان است و از آنجا که به صورت داوطلبانه و اختياري انجام مي‌گيرد، ايجاد کننده حس مسئوليت و تعلق در ميان کارکنان نسبت به موارد بهبود در سازمان است. نظام مدیریت مشارکتی یکی از نظام‌های مدیریتی پویاست که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی سازمان­ها ایفا می‌کند. نظام پیشنهادها یکی از مهمترین ابزارهای اجرایی مدیریت مشارکتی است که با استفاده از آن می‌توان از فكر و اندیشه كاركنان برای مسئله یابی، چاره‌جویی و حل مسائل و مشكلات سازمانی بهره جست. استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در سازمان، مشاركت بیشتر كاركنان را در سازمان به دنبال دارد. با افزایش مشاركت، خلاقیت و روحیه كاركنان، راهكارهایی عملی برای حل مسائل و مشكلات سازمان پیدا می‌شود.