بقاءو تداوم سازمان ها و همچنين توسعه آنها، نيازمند درك بهنگام فرصت هاي محيطي و تغييرات قواعد بازي است . سازمان هايي كه توان درك قواعد جديد بازي را دارند قابليت بيشتري براي بهره مندي از فرصت ها مي يابند . در چنين شرايطي است كه برنامه ريزي راهبردي جايگاه نخست را در بين ابزارهاي مديريتي به خود اختصاص مي دهد . به كمك اين برنامه ريزي، مديريت قادر خو اهد بود جهت گيري هاي خود را در آينده معين ساخته و دانشگاه را درمقابل تغييرات و تحولات آتي مجهز سازد . در این راستا ،فرآیند تهیه برنامه جامع دانشگاه  باجمع آوری اطلاعات لازم از درون دانشگاه ونیز بررسی سوابق انجام کار در سایر دانشگاهها  آغاز شد واین کار با جمع آوری نظرات خبرگان دانشگاهی،انتخاب مدل وتدوین تدریجی برنامه های راهبردی وعملیاتی ادامه یافت تا با تهیه نقشه راه دانشگاه، فصل تازه ای را در جهت شناخت مسائل دانشگاه و پیشبرد اهداف عالی  آن گشوده و با بهره برداری مناسب از نقاط قوت فراوان دانشگاه به ویژه در زمینه نیروی انسانی متخصص و متعهد و همچنین فرصت های موجود محیطی نقش موثری در راستای انجام مأموریتهای خود ایفا نماید .

کارگروه تهیه و اصلاح سندراهبردی و برنامه عملیاتی دانشگاه

رئیس کارگروه : آقای مهندس سعید بختیاری ( مدیر برنامه ریزی ، تحول اداری و امور سرمایه گذاری) 

اعضای کارگروه :

۱.معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۲.معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 

۳.معاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه 

۴.مدیر امور دانشجویی

۵.مدیر امور فرهنگی

۶.رئیس دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه 

۷. مدیر دفتر فناوری و کارآفرینی

۸. مدیر دفتر ارتباط با صنعت 

۹.کارشناس مسئول تشکیلات و تحول اداری 

۱۰.کارشناسان حوزه های مختلف دانشگاه با توجه به موضوع مورد پژوهش 

 

سندراهبردی و برنامه عملیاتی دانشگاه ۱۳۹۴

سند راهبردی دانشگاه در سال ۱۳۹۹

 

تماس با کارگروه : 

شماره مستقیم و نمابر : ۳۷۳۵۳۵۰۱ 

شماره های دیگر : ۳۷۳۵۴۵۰۲ داخلی : ۲۸۴۸ و ۲۸۰۰